Strona głównaAktualnościŚwiadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZespół Interdyscyplinarny
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie pielęgnacyjne
Niezbędne dokumenty oraz druki do pobrania
Karta Dużej Rodziny
Niezbędne dokumenty oraz druki do pobrania

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenia rodzinne:

- dowód osobisty
- akt urodzenia dziecka lub dzieci
- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
- zaświadczenie z sądu toczącym się postępowaniu w sprawie rozwodu lub separacji;
- prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji
- prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka
- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę w roku szkolnym 2010/2011 -dotyczy dzieci po 16 roku życia- w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
- oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanych lub świadczonych alimentów (przekazy pocztowe, wyciągi bankowe);
- w przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy - zaświadczenie z gminy zameldowania, że nie ubiegają się tam o świadczenia rodzinne;
- zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny za 2009 r., wydane przez właściwy urząd skarbowy;
- w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych- zaświadczenie o wysokości zryczałtowanego podatku za rok kalendarzowy 2009;
- w przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej - decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za 2009 rok;
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na podstawie zryczałtowanego podatku od osób fizycznych lub karty podatkowej - oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- oświadczenie obejmujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym m.in. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, alimenty na dzieci, stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie, a także inne stypendia przyznane uczniom lub studentom, zasiłki chorobowe (oświadczenie dołączone do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego);
- w przypadku osób bezrobotnych - aktualne zaświadczenie z PUP potwierdzające status bezrobotnego;
- w przypadku osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w roku 2009 - zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w roku 2009 oraz oświadczenie o pobranych świadczeniach alimentacyjnych;
- w przypadku utraty dochodu - dokument potwierdzający utratę dochodu, (np. świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej) oraz zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej;
- w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne - nakaz płatniczy podatku rolnego za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzedzającym okres zasiłkowy;
- umowę dzierżawy w przypadku oddania całości lub części znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
- karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w RP, zaświadczenie o przebywaniu na terytorium RP przez okres zasiłkowy;

W przypadku:

- zmiany dowodu osobistego prosimy o dostarczenie z wnioskiem jego oryginału i kserokopii;
- zmiany stanu cywilnego lub nazwiska - dokument potwierdzający w/w zmianę np. akt małżeństwa, zupełny akt urodzenia, decyzja właściwego organu- oryginał+kopia;
- zmiany miejsca zameldowania - dokument potwierdzający w/w zmianę- oryginał+kopia;

W przypadku ubiegania się o dodatki do świadczeń rodzinnych wymagane są następujące dodatkowe dokumenty:

na dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

- zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (od dzień -miesišc-rok do dzień -miesišc-rok) oraz okresie udzielenia urlopu wychowawczego
- zaświadczenie z ZUS-U o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego;
- zaświadczenie lekarskie zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

na dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

- akt zgonu drugiego z rodziców dziecka
- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny akt urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją
- wyrok potwierdzający, że powództwo o alimenty zostało oddalone
- wyrok, którym sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka

na dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

- w przypadku dzieci do ukończenia 16.roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
- w przypadku dzieci które ukończyły 16.rok życia - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – oraz zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki w roku szkolnym/akademickim 2010/2011.

na dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt kontynuacji nauki w szkole (powyżej szkoły ponadgimnazjalnej) lub zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie rocznego przygotowania przedszkolnego

na dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):

- zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,
- dokument potwierdzający, że dziecko jest tymczasowo zameldowane w bursie lub internacie (można go uzyskać w sekretariacie szkoły lub urzędzie gminy).

na dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):

zaświadczenie ze szkoły potwierdzające że dziecko w danym roku szkolnym uczy się w innej miejscowości,

Jednocześnie informujemy, że podmiot realizujący świadczenia ma prawo wymagać dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności sprawy mających wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

 


 

Do pobrania:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO


WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU
URODZENIA SIĘ DZIECKA

OŚWIADCZENIA:

1. OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY.
2. OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C, I 30E USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY.
3. OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY.
4. OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY.

 

OŚWIADCZENIA:
1. OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY.
2. OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ.
3. OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
4. OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
5. OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM


OŚWIADCZENIA:

1. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY.
2. OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.


OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CONAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO
Strona głównaAktualnościŚwiadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZespół Interdyscyplinarny